Pragniemy Państwa poinformować, że w Głogowie przy ulicy Garncarskiej 38 znajduje się kancelaria notarialna prowadzona przez notariusz Barbarę Jędrzejewską. Pracownicy kancelarii udzielają informacji także w języku angielskim i niemieckim. Kancelaria współpracuje z tłumaczami języków obcych.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności , którym strony mają obowiązek lub pragną nadać formę aktu notarialnego, który ma charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii.~ pn. - śr. // pt. 9.00 ~ 16.00 // czw. 10.00 ~17.00

Dokonanie czynności o innej porze oraz w innym dniu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

~ tel. // fax: 76 727 38 37
~ kom. 601 274 464~ Niniejsza strona nie stanowi reklamy, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Zawiera podstawowe informacje dotyczące działalności kancelarii oraz ogólny, jedynie przykładowy, katalog czynności notarialnych.