Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron powinny być dostarczone wcześniej do kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu gdy do czynności stają osoby fizyczne, albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych.

Niezbędnymi danymi stron do sporządzenia aktu notarialnego są: imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie i numery dokumentów tożsamości, PESEL, NIP, stan cywilny, adres zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - pełna nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy w formacie PDF
Jeżeli przedmiotem czynności notarialnej jest prawo nabyte uprzednio
tytułem spadku lub zasiedzenia, a po 01.01.2007 r. także tytułem darowizny
i nieodpłatnego zniesienia współwłasności konieczne jest dostarczenie zaświadczenia potwierdzające zapłacenie podatku, zwolnienie
od podatku, wygaśnięcie podatku.


Wniosek o odpis z księgi wieczystej składa się w sądzie rejonowym.

Do pobrania wzór urzędowego formularza o wydanie odpisu w formacie PDF
~ Dokumenty do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa
   do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:

1. podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne, w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku - prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
2. aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona 3. zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu

~ Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny    lub lokal o innym przeznaczeniu:

1. podstawa nabycia :wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub inne
2. aktualny odpis z księgi wieczystej

~ Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub    niezabudowaną działkę gruntu:

1. podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub inne
2. aktualny odpis z księgi wieczystej
3. wypis z rejestru gruntów i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu bądź zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej
4. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie następowało odłączenie i wpis do nowej księgi wieczystej
5. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
6. wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujący nowopowstałe działki wraz z adnotacją "Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
7. wykaz ze zmian danych ewidencyjnych wraz z adnotacją " Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
8. wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi konturami budynku i adnotacją "Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"

~ Dokumenty do poświadczenia dziedziczenia:

1. akt zgonu spadkodawcy
2. testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony
3. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)

~ pn. - śr. // pt. 9.00 ~ 16.00 // czw. 10.00 ~17.00

Dokonanie czynności o innej porze oraz w innym dniu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

~ tel. // fax: 76 727 38 37
~ kom. 601 274 464